หน้าหลัก วิชาที่เปิดอบรม ภาษารัสเซีย

♦ ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

     ศึกษาการออกเสียงและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูดอ่าน เขียน ในระดับต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้

 

♦ การฟัง การพูดภาษารัสเซีย  1

     ฝึกการฟัง การพูดภาษารัสเซียกับเจ้าของภาษาด้วยบทสนทนาง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การแนะนำตัว การทักทาย การบอกอาชีพ การเล่าเกี่ยวกับตนเอง การคมนาคมภายในเมือง การซื้อของในร้านค้าเป็นต้น ในระดับนี้ผู้ที่ศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง อักษรในภาษารัสเซีย และหลักไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น

♦ ภาษารัสเซียเชิงธุรกิจ 1

     ศึกษาศัพท์ สำนวน และเนื้อหาภาษารัสเซียในเชิงธุรกิจในระดับต้น ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำบริษัทตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานภายในบริษัทฯลฯ ควบคู่กับการศึกษาการออกเสียงภาษารัสเซียและหลักไวยากรณ์

 

♦ ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบริการ 1, 2

     ศึกษาศัพท์ สำนวน ภาษารัสเซียและเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานด้านบริการ เช่น ในโรงแรม ภัตตาคาร การจองที่พัก งานบริการต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ระเบียบการต่างๆ การสั่งอาหาร รสชาติของอาหารฯลฯ โดยฝึกให้แต่งประโยคและบทสนทนาง่ายๆ ควบคู่ไปกับการออกเสียงภาษารัสเซีย และหลักไวยากรณ์เบื้องต้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2012 เวลา 13:12 น.